Мога ли да бъда член?

Членството е доброволно

Членството в Сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице или пълнолетно, физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Членовете на Сдружението запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.

В Сдружението не могат да членуват политически партии и движения.

Нов член на Сдружението се приема от Управителния съвет, въз основа на отправена до него писмена молба, в която декларира желанието си за встъпване в членство и съгласието си с разпоредбите на Устава на Сдружението.

Управителният съвет разглежда молбата и взима решение по нея на първото си заседание след постъпването й. Приемането на нов член става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решението се съобщава писмено на кандидата за член.

Искате да сте член?

Включете се в борбата срещу застрахователните измами!

Свържи се с нас